Laika ziņas
Šodien
Skaidrs
Rīgā +27 °C
Skaidrs
Ceturtdiena, 18. augusts
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Atvērtības politika — reformu prasība un pamats jaunajā Uzbekistānā

Atvērtība un pārredzamība ir viens no efektīvākajiem instrumentiem korupcijas apkarošanai un novēršanai. Tādēļ Uzbekistānā uzsāktais darbs tiesiskuma nodrošināšanai, efektīvu atvērtības un pārredzamības veidu ieviešanai un sabiedriskās kontroles izveidei attiecībā uz valsts varas iestāžu darbību iegūst arvien noteiktāku un sistēmiskāku raksturu.

Tā rezultātā pēdējos gados pēc valsts prezidenta iniciatīvas ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas cīņā ar dažādiem birokrātisma un korupcijas veidiem. Tostarp ir ieviestas jaunas procedūras, kas nodrošina valsts iestāžu un organizāciju darbības atvērtību un pārredzamību, kā arī radīti nepieciešamie apstākļi efektīvai sabiedriskai kontrolei. Par to liecina tas, ka īsā laika posmā ir būtiski uzlabota fizisko un juridisko personu iesniegumu izskatīšana, izveidota Tautas pieņemšanas telpa, Karstā līnija un Prezidenta virtuālā pieņemšanas telpa. Tādā veidā valsts vadītājs ir uzskatāmi parādījis gatavību atvērtai komunikācijai ar pilsoņiem. Katrā ministrijā un valsts iestādē ir izveidota efektīva sistēma darbam ar iesniegumiem uzticības telefonu un virtuālo vai mobilo pieņemšanas telpu veidā

Turklāt plaša digitālo un tiešsaistes tehnoloģiju ieviešana vēl vairāk palielināja valsts iestāžu pārskatatbildību sabiedrībai. Piemēram, Atvērto datu portālam (data.gov.uz), juridisko personu un saimnieciskās darbības subjektu reģistrēto datu bāzei (my.gov.uz) un citām platformām ir liela loma birokrātisma samazināšanā un likvidēšanā, kā arī korupcijas apkarošanā un novēršanā.

Rezultātus valsts varas un pārvaldes iestāžu atklātības nodrošināšanai rada arī konceptuālas nozīmes normatīvo aktu un tiesību aktu pieņemšana, kā arī citas administratīvās reformas.

Piemēram, lai novērstu valsts budžeta līdzekļu izlaupīšanu, tika pieņemts likums “Par valsts iepirkumiem”. Tagad saskaņā ar minēto likumu visa informācija par valsts iestāžu un organizāciju iepirkumiem tiek publicēta portālā d.xarid.uz. Ir izveidoti efektīvi sabiedriskās kontroles mehānismi, bet jaunatvērtais portāls “Atvērtais budžets” iedzīvotājiem deva iespēja tieši piedalīties budžeta līdzekļu pārvaldībā.

Saskaņā ar Uzbekistānas Republikas prezidenta 2021. gada 22. septembra lēmumu ir ieviesta budžeta līdzekļu un no vietējo pašvaldību budžetu prognozes pārpildīšanas iegūto līdzekļu efektīvas izmantošanas sistēma vietējo iedzīvotāju un plašas sabiedrības kontrolē, kā arī uzsākts projekts “Iniciatīvais budžets”.

Uzziņai: projekta “Iniciatīvais budžets” pirmajā sezonā 2022. gadā no pilsoņiem tika saņemti apmēram 70 tūkstoši iniciatīvu, ko kurām uzvarēja 2215. Balsošanā par šiem projektiem piedalījās vairāk nekā 6,7 miljoni cilvēku. Trīsdesmit četri procenti no atlasītajām iniciatīvām bija saistīti ar vispārizglītojošo skolu pārveidošanas projektiem.

Turklāt ir izveidota valsts objektu, nekustamo īpašumu, zemes gabalu, transportlīdzekļu, numura zīmju, tiesību uz āra reklāmas objektu būvniecību un uzstādīšanu, automobiļu radaru uzstādīšanas vietām utt. realizācijas sistēma, izmantojot atklāto elektronisko tiešsaistes izsoli e-auksion.uz.

Cits piemērs: ir izveidota normatīvo aktu un tiesību aktu projektu likumprojektu, kas jāpieņem prezidenta un valdības līmenī, obligātas sabiedriskās apspriešanas sistēma, izmantojot portālu regulation.gov.uz.

Tas savukārt veicina plānoto nozīmīgo lēmumu pārredzamību un pārskatatbildības pilsoņiem principa īstenošanu praksē.

Viens no galvenajiem sasniegumiem šajā jomā ir to preses dienestu darba organizēšana, kas informē sabiedrību par valsts iestāžu un organizāciju darbību. Tas nozīmē, ka visās valsts iestādēs ir izdalītas atsevišķas štata vienības preses dienestam, bet preses sekretāra statuss ir paaugstināts līdz informācijas politikas jomas vadītāja padomnieka līmenim.

Turklāt plašam vietējo un ārzemju lietotāju lokam ir nodrošināta maksimāla statistikas datu atvērtības un pārredzamība. Saistībā ar to Atklāto datu portālā tiek publicēti vispārpieejamie statistikas dati, to skaitā par valsts iepirkumiem, patentu, ārstniecības līdzekļu un medicīnas izstrādājumu reģistrāciju, sabiedriskā transporta kustību, zemes resursu izmantošanu un citas ziņas.

Šādu sistēmisku un konsekventu reformu īstenošanas rezultātā ir nozīmīgi uzlabojusies Uzbekistānas pozīcija vairākos starptautiskos reitingos un indeksos, un viens no galvenajiem rādītājiem ir atvērtības nodrošināšana.

Piemēram, atbilstoši 2020. gada rezultātiem Uzbekistāna ir pacēlusies par 125 pozīcijām līdz 44. vietai pasaules atvērto datu reitingā (Open Data Inventory Ranking). Būtiska nozīme bija arī rādītāju atklāšanas prakses ieviešana 20 valsts un sabiedriskās pārvaldes virzienos.

Savukārt Transparency International korupcijas uztveres indeksā (Corruption Perceptions Index by Transparency International) 2021. gadā Uzbekistāna pacēlās par sešām pozīcijām, salīdzinot ar 2020. gadu ierindojoties 140. vietā 180 valstu vidū.

Kā reformu loģisku turpinājumu Uzbekistānas Republikas prezidents 2021. gada 16. jūnijā parakstīja dekrētu “Par papildu pasākumiem valsts iestāžu un organizāciju atvērtības nodrošināšanai, kā arī sabiedriskās kontroles efektīvai īstenošanai”, kas ne tikai pēc vietējo speciālistu, bet arī starptautisko ekspertu viedokļa kļuva par patiesi revolucionāru dokumentu.

Ar dekrētu ir apstiprināts to sociāli nozīmīgo ziņu saraksts, kas ir jāpublicē kā atvērti dati, un skaidri noteiktas datus apstrādājošās valsts iestādes un organizācijas, kā arī atvērto datu publicēšanas kārtība.

Ir uzsākušas darbu Likumdošanas palātas un Olij Mažlis (parlamenta) Senāta komitejas jautājumos par informācijas politikas un atvērtības nodrošināšanu valsts iestādēs, kā arī rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju (Kengash) komitejas jautājumos par informācijas politikas un atvērtības nodrošināšanu vietējās pašvaldības iestādēs.

Korupcijas apkarošanas aģentūrai ir izvirzīts uzdevums koordinēt un pastāvīgi uzraudzīt šādas jomas: atvērtība, atvērto datu saraksta paplašināšana, sabiedriskās kontroles pastiprināšana un valsts ierēdņu pārskatatbildības kultūras ieviešana.

Aģentūras struktūrā ir izveidota jauna pārvalde valsts iestāžu un organizāciju darbības atvērtības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz valsts iestāžu un organizāciju atklāto informāciju, vietējie plašsaziņas līdzekļi, tostarp vadošie interneta izdevumi publicēja apmēram 140 aktuālas informatīvas ziņas un žurnālistiskos pētījumus.

Aģentūrā ir izveidota pastāvīga uzraudzības sistēma sociāli nozīmīgu datu savlaicīgai publicēšanai norādītajos resursos kā atvērtus datus, kas apstiprināti ar dekrētu.

Piemēram, šā gada janvārī un februārī Aģentūra savā oficiālajā tīmekļvietnē publicēja pārskatu par 135 ministriju un resoru, kā arī vietējās pašvaldības iestāžu darbības izpēti attiecībā uz nepieciešamās informācijas, tajā skaitā par valsts iepirkumiem, izdevumiem par amatpersonu komandējumiem un ārzemju viesu uzņemšanu utt. publicēšanu savās oficiālajās tīmekļvietnēs un Atvērto datu portālā.

Turklāt no 2021. gada 1. decembra Likumdošanas palātas, Olij Mažlis Senāta, Karakalpakstānas Republikas Augstākās padomes (Жокаргы́ Кене́), rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju sēdes obligāti tiek translētas tiešajā ēterā telekanālos un interneta tīklā. Sēžu translācija veicina pilsoņu tiesiskās apziņas līmeņa paaugstināšanos un iepazīšanos ar apspriežamo likumprojektu saturu, kā arī tos izstrādājušo ekspertu viedokļu pamatojumu.

Iepriekšējā periodā Aģentūra ir nosūtījusi ministrijām, resoriem un vietējās pašvaldības iestādēm 26 ieteikumus un 35 brīdinājumus uzraudzības un analīzes rezultātā atklāto pārkāpumu likvidēšanai.

Tagad ir plānots pastāvīgi strādāt ar šo jautājumu, organizēt seminārus, piesaistot šajā jomā strādājošo nevalstisko organizāciju ekspertus. Viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem ir atvērto datu saraksta paplašināšana un to pacelšana kvalitatīvi jaunā līmenī, kā arī ieteikumu izstrāde šīs jomas turpmākai attīstībai.

Iepriekšējā periodā pilnībā ir dokumentēta likumdošana par valsts iestāžu un organizāciju darbību un organizāciju atvērtības jomā, izstrādāti pamatoti priekšlikumi trūkumu novēršanai un to mehānismu uzlabošanai, kas nerada gaidītos rezultātus. Piemēram, ir pieņemti trīs likumi, viens prezidenta lēmums, trīs valdības lēmumi un viens resorisks dokuments attiecībā uz atvērtības jomas regulējumu.

Tostarp ir izstrādāts likumprojekts “Par papildinājumu ieviešanu Uzbekistānas Republikas Administratīvās atbildības kodeksā”. Saskaņā ar šo dokumentu jaunais Administratīvās atbildības kodeks ir papildināts ar jaunu, 215.7 pantu, kurā paredzēts sods 3 līdz 10 bāzes vērtību apmērā valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām, kuras pārkāpj atvērtības jomas tiesību aktu prasības.

Vēl viens svarīgs aspekts ir tāds, ka saskaņā ar Uzbekistānas Republikas prezidenta lēmumu “Par papildu pasākumiem Aģentūras darbības un korupcijas apkarošanas turpmākai pilnveidošanai Uzbekistānas Republikā” Aģentūrā ir izveidots Sabiedriskās kontroles attīstības fonds.

No tā laika materiālu sagatavošana par valsts iestāžu un organizāciju darbības atvērtību, nevalstisko organizāciju un citu pilsoniskās sabiedrības institūciju īstenoto projektu finansēšanu, kas vērsti uz valsts iestāžu un organizāciju atvērtības nodrošināšanu, kā arī par pētījumiem šajā jomā un vairākiem citiem virzieniem, tiks veikta par fonda līdzekļiem.

Par fonda līdzekļiem tiks sakārtota arī zvana centra ar vienu īsu numuru “1253” darbība, kas pilsoņiem dos iespēju operatīvi ziņot par korupcijas faktiem.

Turklāt Aģentūra plāno izveidot valsts iestāžu un organizāciju Atvērtības indeksu (reitingu) un katra gada beigās publicēt rezultātus.

Pats galvenais — indekss dos iespēju uzskatāmi parādīt sabiedrībai jebkuras valsts iestādes un organizācijas atklātības līmeni.

Aģentūra īpašu uzmanību pievērš Uzbekistānas Republikas pozīcijas turpmākai paaugstināšanai starptautiskajos reitingos un indeksos, uzlabojot darba efektivitāti šajā virzienā.

Valsts pozīcijas uzlabošanai tika veikta faktora “Atklāta valdība” (Open Government Factor, WJP Rule of Law Index) kompleksa analīze (atbilstoši faktoram “Atklāta valdība” Uzbekistāna ierindojās 122. vietā 139 valstu vidū, ar visaugstāko rādītāju pēdējos sešos gados — 0,37 balles 2021. gadā). Vadoties pēc analīzes rezultātiem, ir izstrādāta pasākumu programma valsts pozīcijas uzlabošanai šajā starptautiskajā indeksā. Turklāt kopš 2022. gada tiek veikti pasākumi mūsu reitingu uzlabošanai un atjaunošanai Open Data Inventory indeksā, Tiesiskuma indeksā, Globālajā atvērto datu indeksā un Atvērto datu barometrā.

Ja mēs vēlamies panākt kardinālas pārmaiņas atvērtības jomā, mums ir jāatbilst vispāratzīto standartu prasībām, kļūstot par dalībvalsti starptautiskajās organizācijās. Tādēļ pagājušajā gadā Uzbekistāna pievienojās Starptautiskajai atvērto datu hartai (International Open Data Charter). Harta darbojas, lai nodrošinātu vairāk nekā 150 pasaules valstu valdību un organizāciju sniegtās informācijas atvērtību un pārredzamību.

Aģentūra ir izveidojusi ciešu sadarbību ar šo organizāciju un kopā ar Uzbekistānas Valsts statistikas komiteju un ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) atbalstu izstrādājusi ieteikumus un Galīgo ziņojumu par atvērto datu vākšanu par korupcijas apkarošanu Uzbekistānā. Kā prioritāte ir noteikta turpmāka piekļuves paplašināšana atvērtajiem datiem, atvērto datu infrastruktūras izveide uz starptautisko standartu pamata.

Citiem vārdiem sakot, atvērtības un pārredzamības politika Uzbekistānā tagad tikai uzņems apgriezienus, valdība būs vēl atvērtāka, pilsoņu un valsts varas sadarbība turpinās pilnveidoties un attīstīties. Jo atvērtība un pārredzamība ir ne tikai laikmeta prasība, bet arī prasība un reformu pamats jaunajā Uzbekistānā.

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!


Aktuāli

Vai dāsnums atmaksājas?

Dāsnums – viens no plašākajiem ieguldījumu veidiem cilvēka ikdienā. Neatkarīgi no tā, vai katra cilvēla dāsnums ir daļa no pārdomātas stratēģijas, cēls žests, bezcerīgas ticības izpausme iespējamam b...

Reklāmraksti

Vairāk Reklāmraksti