Laika ziņas
Šodien
Sniegs

Tiesa apķīlā Haralda Velmera advokātu biroju

Ekonomisko lietu tiesa (ELT), izskatot a/s Olainfarm pieteikumu par prasības nodrošināšanu civillietā uzņēmuma prasībā pret atlaisto Olainfarm padomes locekli Haraldu Velmeru par viņa prasījuma par kompensācijas izmaksas apstrīdēšanu un naudas piedziņu, pieņēmusi lēmumu apķīlāt visas H. Velmeram piederošās kapitāla daļas vairākos uzņēmumos, tostarp 100% viņam piederošā advokātu biroja SIA ZAB Velmers kapitāla daļas. Publiskajos reģistros pieejamie dati liecina, ka šobrīd kopumā ir apķīlātas H. Velmeram piederošās kapitāla daļas arī SIA Compor, SIA VH Invest un SIA Nami un būves, kā arī H. Velmeram piederošais nekustamais īpašums Rīgā.

Kā liecina Dienas rīcībā esošā informācija, šādu lēmumu tiesa pieņēmusi, ņemot vērā Olainfarm iesniegto prasību tiesā par Olainfarm ieskatā H. Velmera labā nepamatoti piedzītajiem 90 440,02 eiro.

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (LZAP) priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs Dienai atzina, ka viņa rīcībā nav zināmi gadījumi, kad tiesa būtu lēmusi apķīlāt zvērināta advokāta biroju. Viņš gan norādīja, ka iepriekš zvērinātu advokātu biroji bija uz civiltiesiska sabiedrības līguma pastāvoši tiesību subjekti, līdz ar ko arī juridiski nebija iespējama advokātu biroja kapitāla daļu apķīlāšana, jo šādiem birojiem nebija kapitāla daļu, biroji bija zvērinātu advokātu uz līguma pamata izveidotas apvienības kopīgas profesionālās prakses veikšanai. Iepriekš šādus advokātu birojus reģistrēja tikai LZAP, līdz ar ko Komercreģistrā advokātu biroji reģistrēti netika. Lai arī LZAP nebija piešķirta publiskā reģistra vešanas funkcija, tomēr padome nodrošināja advokatūras mājas lapā pieejamu advokātu biroju reģistru, kur katrs bez maksas varēja uzzināt par katra advokātu biroja esamību, kā arī par advokātiem, kuri apvienojušies šajā birojā.

Šeit jāpiebilst, ka šā gada septembrī noslēdzās Advokatūras likumā noteiktais izmaiņu process, kas paredzēja, ka advokātu biroji ir jāpārreģistrē par SIA vai līgumsabiedrībām.

Lai gan sākotnēji Olainfarm tiesai savas prasības nodrošināšanai bija lūdzis apķīlāt attiecīgu naudas summu H. Velmera bankas kontā, ko tiesa arī bija apstiprinājusi, tomēr 12. oktobrī Olainfarm no zvērināta tiesu izpildītāja bija saņēmusi informāciju, ka minētajā bankas kontā bijuši un attiecīgi apķīlāti tikai 6307,53 eiro. Līdz ar to Olainfarm nekavējoties vērsies atkārtoti tiesā ar lūgumu apķīlāt minētās kapitāla daļas, pamatojot to ar pieņēmumu, ka H. Velmers, visticamāk, ir apzināti veicis darbības, lai atbrīvotos no viņam iepriekš izmaksātās kompensācijas, ko viņa labā no Olainfarm bija piedzinis un attiecīgi pārskaitījis H. Velmeram zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts.

Izvērtējot visus lietas apstākļus, tostarp Olainfarm iesniegto argumentāciju gan par H. Velmera rīcību, esot Olainfarm padomē, ETL tiesnese pieņēma lēmumu par H. Velmeram piederošo uzņēmumu kapitāla daļu apķīlāšanu, jo tiesas ieskatā ir pirmšķietami paredzams, ka Olainfarm prasība pret H.Velmeru tiks apmierināta un attiecīgi no H. Velmera tiks piedzīti 90 440,02 eiro.

Šeit jānorāda, ka šis ir, iespējams, pirmais gadījums, kad tiek apķīlātas zvērināta advokātu biroja SIA kapitāldaļas. Taču šis gadījums nav saistāms ar advokāta profesionālo darbību tāpēc advokātiem nevajadzētu justies apdraudētiem Advokatūras likuma reformas dēļ. Proti, konkrētajā gadījumā apķīlājums izriet no H. Velmera rīcības laika periodā, kamēr viņš ieņēma Olainfarm padomes locekļa amatu, no kā tika atbrīvots sakarā ar akcionāru neuzticības izteikšanu. Vispārējs princips ir, ka zvērinātu advokātu uzdevums ir sniegt juridisku palīdzību, nevis iesaistīties biznesā, kas noteikts Advokatūras likuma 107. pantā, saskaņā ar kuru zvērinātu advokātu profesionālā darbība (prakse) ir intelektuāls darbs, par kuru zvērinātam advokātam ir tiesības saņemt atlīdzību, bet tās mērķis nav peļņas gūšana. Zvērināta advokāta pamatdarbs ir juridiskās palīdzības sniegšana, un gadījumā, ja šī darbība var tikt ietekmēta sakarā ar cita veida amatiem, zvērinātam advokātam ir pienākums savu darbību apturēt. Ja par advokāta profesionālo rīcību tiek saņemta kāda sūdzība, to izskata LZAP. Taču, ja zvērināts advokāts ir nolēmis kļūt par valdes vai padomes locekli, kas nav juridiskas palīdzības sniegšana, zvērinātam advokātam ir jārēķinās, ka tas var ietekmēt visu viņa mantu, tostarp, arī piederošās kapitāla daļas. Konkrētā gadījumā H. Velmera mēģinājums nobēdzināt no A.Šusta saņemtos naudas līdzekļus ir rezultējies arī ar visu viņam piederošo SIA daļu apķīlāšanu.        

Diena jau rakstīja, ka strīda pamatā ir zvērinātas notāres Kristīnes Kreiles 2021. gada 2. septembrī izdoti notariālie izpildu akti par 132 416,02  eiro piedziņu par labu H. Velmeram un 132 414,30 eiro piedziņu par labu vēl vienam no Olainfarm padomes atlaistajam padomes loceklim Kārlim Krastiņam. Šo summu pamatā ir atbrīvoto padomes locekļu kompensācijas pieprasījums 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apjomā. Jāpiebilst, ka no šīm summām abiem atlaistajiem padomes locekļiem bija jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tāpēc abiem pārskaitītā summa ir pēc IIN aprēķināšanas un ieturēšanas reāli ir mazāka.

Uzņēmuma padomi, kurā darbojās arī H. Velmers un K. Krastiņš, apstiprināja 2019. gada 1. aprīļa akcionāru sapulcē, tās pilnvaras nosakot uz pieciem gadiem. Taču šogad 17. jūnija Olainfarm akcionāru sapulcē tika nolemts iepriekšējo padomi atlaist un ievēlēt jaunu. Rezultātā H. Velmers un K .Krastiņš līdz ar citiem padomes locekļiem savus amatus zaudēja. Šeit būtiski piebilst, ka konkrēti šie divi padomes locekļi savu apšaubāmo un, iespējams, pretlikumīgo darbību dēļ bija zaudējuši Olainfarm vairākuma akcionāru uzticību, līdz ar to viņiem arī netika izmaksātas kompensācijas par pirmstermiņa atlaišanu, jo kompensāciju izmaksa netiek veikta, ja padomes loceklis tiek atsaukts no padomes locekļa amata sakarā likuma pārkāpumu, vai ja viņš pārkāpis rūpīga un krietna saimnieka principu.

Būtiskākais iemesls abu personu atlaišanai no padomes bija tas, ka Olainfarm akcionāru rīcībā ir nonākusi informācija, ka H. Velmers un K. Krastiņš, visticamāk, ilgstoši ir bijuši interešu konfliktā un izmantojuši sava amata pilnvaras, lai gūtu personīgu labumu un, visticamāk, krāpšanas veidā kopā ar citām personām iegūtu kontroli pār Olainfarm, par ko uzsākts arī kriminālprocess Valsts policijā. 

Tomēr tas netraucēja abiem kungiem censties izmantot savlaicīgi nodrošinātās iespējas vērsties ar piedziņu pret Olainfarm. Proti, H. Velmers savu prasījumu balsta uz 2019. gada 31. oktobrī taisītā notariālā akta Vienošanās par kompensācijas izmaksas kārtību pamata, savukārt K. Krastiņš – uz 2019. gada 31. oktobrī taisīto notariālo akta Vienošanās par kompensācijas izmaksas kārtību, kas noslēgti starp K. Krastiņu. H. Velmeru un toreizējo Olainfarm valdes priekšsēdētāju Lauri Macijevski.

Būtiski norādīt, ka zvērināts tiesu izpildītājs A. Šusts, kuram tika nodots izpildei K. Kreiles notariālais izpildu akts, no Olainfarm piedzīto naudu H. Velmeram pārskaitīja 13. septembrī – dienā, kad ELT izskatīja un apmierināja Olainfarm lūgumus apturēt notāres K. Kreiles izdotos izpildu aktus par naudas piedziņu abu atlaisto padomes locekļu labā. Pēc Olainfarm rīcībā esošās informācijas, A. Šusts zināja, ka ETL skata “Olainfarm” lūgumu par izpildu akta darbības apturēšanu, taču tas viņu nav atturējis veikt no Olainfarm piedzīto naudas līdzekļu pārskaitīšanu H. Velmeram.

Par šādu rīcību Olainfarm arī vērsusies Tieslietu ministrijā, lūdzot tieslietu ministru Jāni Bordānu izvērtēt A. Šusta rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem. Pēc Dienas rīcībā esošās informācijas, oktobrī Olainfarm vērsies ar papildinātu sūdzību TM,  lūdzot izvērtēt A. Šusta darbību atbilstību normatīvo aktu un profesionālās ētikas normām.

Dienas rīcībā esošā informācija no publiskajiem reģistriem arī liecina, ka, pēc visa spriežot – redzot H. Velmera piedzīvotās problēmas ar viņa īpašumu apķīlāšanu, K.Krastiņš, iespējams, pieļaujot, ka līdzīgs lūgums par prasības nodrošinājumu tiesā varētu tikt izskatīts arī pret viņu, ir “atbrīvojies” no sev piederošā nekustamā īpašuma. Līdz ar to ir izdarāms pieļāvums, ka gan H. Velmers, gan K. Krastiņš patiesībā jau no paša sākuma apzinājušies, ka viņu labā piedzītā nauda no Olainfarm ir nepamatota un, visticamāk, tiesas ceļā tiks atdota Olainfarm.

Top komentāri

Tā tie juristi darās
T
kurš kuru un kādā veidā apčakarēs
pērs
p
Nu šitā advokāķeļu brālība , nu tā ir štelle, jums teikšu. Esmu pazinis vairākus, nu vieni maitas, cits par citu lielāks, naudas dēļ otru dzīvu aprīs.
Štrunts, ka viņi cits citu
Š
Sliktākais, ka viņi kā mafija kopā čakarē cilvēkus parastos
Skatīt visus komentārus

Uzmanību!

Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli

Rīgas pasažieru stacijā kafejnīcā iegruvuši griesti(1)

Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijā ceturtdien vienā no tuneļiem kādai kafejnīcai iegruvuši griesti un no ēkas evakuēti aptuveni 100 cilvēki, aģentūra LETA noskaidroja Valsts ugunsdzēsības ...

Ziņas

Vairāk Ziņas


Politika

Vairāk Politika


Rīgā

Vairāk Rīgā


Novados

Vairāk Novados


Kriminālziņas

Vairāk Kriminālziņas